पर्कसन स्टिक

मारिम्बा कन्सर्ट

 • M2T0RM2T0B
  मध्यम कडा - अतिरिक्त कडा डबल टोन अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको + स्लेट नीलो रतन वा काठ शाफ्ट
  62,00 - 128,00
  मध्यम कडा - अतिरिक्त कडा आफ्नो टाउको दोब्बर ...
  62,00 - 128,00
 • M2T1RM2T1B
  मध्यम - कडा डबल टोन अनब्लीच + बैजनी ऊन हेड रतन वा काठ शाफ्ट
  62,00 - 128,00
  मध्यम - कडा डबल टोन अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको...
  62,00 - 128,00
 • M2T2RM2T2B
  मध्यम नरम - मध्यम कडा डबल टोन अनब्लीच + हरियो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  62,00 - 128,00
  मध्यम नरम - मध्यम कडा डबल टोन टाउको...
  62,00 - 128,00
 • M2T3RM2T3B
  नरम - मध्यम डबल टोन अनब्लीच + नीलो ऊन हेड रतन वा काठ शाफ्ट
  62,00 - 128,00
  नरम - मध्यम डबल टोन अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको...
  62,00 - 128,00
 • MA2MA2

  MA2

  कडा - मध्यम - गाढा हरियो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  MA2

  कडा - मध्यम - गाढा हरियो ऊन टाउको ...
  60,50 - 125,00
 • MA4 RMA4 B

  MA4

   मध्यम हरियो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  MA4

   मध्यम हरियो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00
 • MB1RMB1B

  MB1

  मध्यम अनब्लिच गरिएको ऊनको टाउको रतन वा काठको ह्यान्डल
  60,50 - 125,00

  MB1

  मध्यम अनब्लिच गरिएको ऊनको टाउको रतन वा काठको ह्यान्डल
  60,50 - 125,00
 • MB2R

  MB2

  मध्यम नरम अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको रतन वा काठको शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  MB2

  मध्यम नरम अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको रतन वा...
  60,50 - 125,00
 • MB3R

  MB3

  नरम अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको रतन वा काठको ह्यान्डल
  60,50 - 125,00

  MB3

  नरम अनब्लिच गरिएको ऊन टाउको रतन वा काठको ह्यान्डल
  60,50 - 125,00
 • ME1R

  ME1

  कडा खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  ME1

  कडा खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00
 • ME2R

  ME2

  मध्यम खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  ME2

  मध्यम खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00
 • ME3R

  ME3

  मध्यम नरम खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  ME3

  मध्यम नरम खैरो ऊन टाउको रतन वा...
  60,50 - 125,00
 • MF1R

  MF1

  मध्यम धब्बादार खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  MF1

  मध्यम धब्बादार खैरो ऊन टाउको रतन वा...
  60,50 - 125,00
 • MF2R

  MF2

  मध्यम नरम धब्बेदार खैरो ऊन टाउको रतन वा काठ शाफ्ट
  60,50 - 125,00

  MF2

  मध्यम नरम धब्बादार खैरो ऊन टाउको रतन ह्यान्डल...
  60,50 - 125,00
 • MF3R

  MF3

  नरम दागदार खैरो ऊन टाउको रतन वा काठको ह्यान्डल
  60,50 - 125,00

  MF3

  नरम दागदार खैरो ऊन टाउको रतन वा...
  60,50 - 125,00